Projekt Dubrovačka tradicijska baština „Samostan Sv. Vinka Ferrerskog“

Uvod

Projekt Dubrovačka tradicijska baština „Samostan Sv. Vinka Ferrerskog“ jedinstveni je i orginalan projekt planiran na prostoru općine Župa dubrovačka. Utemeljen je na ideji članova Braniteljske zadruge EKO-ŽUPA, a njegova realizacija je započeta potpisivanjem ugovora o zakupu na rok od 25 godina sa vlasnikom nekretnina – Dominikanskim samostanom u Dubrovniku.

Kroz dvoipogodišnje pregovaranje sa vlasnicima poštujući propisanu proceduru došlo se do prihvatljivih riješenja koja bi za cilj imala obnovu i stavljanje u funkciju ovog vrijednog spomenika kulture u Župi dubrovačkoj.

Slične projekte uređenja i načina korištenja povjesno-kulturnih i sakralnih objekata ovakve vrste možemo vidjeti širom Europe. Neki od sličnih projekata danas čine prepoznatljive vizure gradova ili regija.

Težište realizacije projekta Dubrovačka tradicijska baština „Samostan Sv. Vinka Ferrerskog“ je valorizacija prostora kompleksa Dominikanskog samostana i samostanskog vrta. Samostanski kompleks je zaštićeni spomenik kulture i jedinstveni objekt na prostoru Župe dubrovačke, jer je to jedini samostan sa klaustrom na ovom području.

Ovim projektom htjela se spojiti potreba očuvanja kulturno povjesne cijeline kroz prikaz stvarnog življenja u tom prostoru, te ostvarenje prihoda i dobiti kroz druge sadržaje čime bi se osigurala sredstva za održavanje ove cijeline.

Pokušavajući spojiti ove dvije često suprotne potrebe, opredjelili smo se za što više zelenih površina i nasada koji na određeni način (labirint – perivoj) mogu biti dodatna atrakcija posjetiteljima, a savršena zaštita kulturno povjesnog dobra. Također smo vodili računa da svi ti nasadi svojom visinom ne narušavaju vizuru kompleksa tako što ne bi prelazili visinu vrtnog zida.

Članovi Braniteljske zadruge kroz svoje manje projekte participiraju u realizaciji ukupnog projekta.

Cilj

Cilj projekta je osigurati obnovu i kontinuirano održavanje samostanskog kompleksa čime bi se zaštitila ova vrijedna kulturno-tradicijska i prirodna cjelina u Župi dubrovačkoj, te uključila u kulturnu, vjersku, društvenu, turističku, ugostiteljsku i dr. ponudu

Provođene aktivnosti

Na zgradi samostana veličine 800 m2 provedeni su radovi na krovu objekta što je bio mimum za očuvanje građevine. Vanjska fasada i unutrašnjost objekta samostana zahtjevaju daljnje renoviranje i adaptaciju, pod nadzorom konzervatora.

Objekt je priključen na postojuću infrastrukturu (osim kanalizacije) i nalazi se uz županijsku cestu.

Okoliš samostana, odnosno vrt veličine 15 000 m2, ograđen zidom od cca 2,5 m, neuređen je i zapušten.

Osim samostanskog kompleksa projekt obuhvaća i okolno zemljište istog vlasnika površine 25 000 m2 pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, kao i izgradnju dodatnih sadržaja na dijelu koje je građevinsko zemljište.

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Dubrovniku dao je pozitivno mišljenja na predloženi projekt, te dao smjernice za izradu potrebne konzervatorske dokumentacije.

Predviđene faze realizacije projekta

Realizacija ovog projekta bila bi provedena kroz tri faze u vremenskom periodu od 1 do 5 godina. Faze realizacije provodile bi se sukladno priljevu financijskih sredstava na sljedeći način:

 1. Izrada projektne dokumentacije;
 2. Uređenje labirinta i perivoja;

   

  Uključuje:

  • Čišćenje prostora kompleksa;
  • Priprema i sadnja bilja;
  • Uređenje šetnica, dječijih kutaka...
  • Uređenje parkinga izvan zida samostanskog kompleksa.
 3. Uređenje zgrade samostana

  Uključuje:

  • Iznalaženje svih potrebnih dozvola;
  • Uređenje zgrade samostana;

Svi radovi koje planiramo ne uvjetuju gradnju bilo kakvih trajnih objekata niti izmjene u postojećem rasporedu Samostanskog kompleksa.

Bez obzira na vrijeme i sredstva potrebna za financiranje propisane konzervatorske dokumentacije krenulo bi se u čišćenje samostanske zgrade, te radove na pripremi okolnog zemljišta za sadnju bilja.

Troškovi projekta

Troškovi realizacije projekta za sada nisu precizno odeđeni. Kroz iskustva investitora na sličnim projektima procjenjujemo da će realizacija ukupnog projekta iznositi do 4 mil. kuna.

Kroz izradu potrebne plansko projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola i suglasnosti preciznije bi se odredila potrebna financijska sredstva za konkretne radove.

Na temelju prikupljenih informacija iz ministarstava i agencija, držimo da bi zbog atraktivnosti i jedinstvenosti projekta na lokalnoj, ali i regionalnoj razini, isti bilo moguće financirati iz programa resornih Ministarstava, Turističke zajednice RH kao i iz fondova EU.

Prioritet u izradi dokumentacije je Konzervatorski elaborat, na kojem će se temeljiti svi ostali planovi i projekti, te preciznije određivati troškovi realizacije cjelokupnog projekta.

Smjernice djelovanja do 2020. godine

Realizacijiom projekta „Samostan Sv. Vinka Ferrerskog“ , osim navedenih primarnih ciljeva, osiguralo bi se i zapošljavanje značajnog broja ljudi sa prostora Župe dubrovačke, kako u pripremnim fazama, tako i na kasnijem funkcioniranju kompleksa.

Osim zapošljavanja u samom kompleksu planiramo značajnije angažirati domaće proizvođače i obrtnike kroz proizvodnju i prezentaciju autohtonih proizvoda ovog kraja.

U suradnji sa općinom Župa dubrovačka planiramo imati stalni postav Arheološke zbirke Župe dubrovačke u prostorijama prizemlja samostana, te stalne nastupe KUD-a Marko Marojica na ovoj lokaciji.

Također predlažemo da se neke od značajnijih aktivnosti općine Župa dubrovačka, kao i udruga i pojedinaca održe u ovom kompleksu (domjenci, izložbe, predstavljanja, i sl.) bez potrebe dodatnih ulaganja.

Ukoliko se projekt bude realizirao po predloženim fazama, a po izraženom interesu turističkih agencija prve financijske rezultate očekujemo već sljedeće turističke sezone. Kroz prvih 5 godina od početka realizacije projekta, a obzirom na trajanje turističke sezone, pokušali bi, usporedo sa radom na obnovi samostana ostvariti i određene rezultate u prihvatu posjetitelja, prezantirajući ponudu koja je realno moguća.

Za razdoblje od 5. do 25. godine kada su svi kapaciteti u funkciji očekivani financijski prihodi će zasigurno razmjerno rasti.

Galerija